دستگاه جوجه کشی

خاموش 3%
7,000,000 تومان 6,790,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 420 عددی کاکل پری

خاموش 2%
6,000,000 تومان 5,880,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 210 عددی کاکل پری

خاموش 2%
5,500,000 تومان 5,390,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 126 عددی کاکل پری

خاموش 2%
4,000,000 تومان 3,920,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 84 عددی کاکل پری

خاموش 2%
34,000,000 تومان 33,422,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 2016 تایی فاخته

خاموش 2%
15,000,000 تومان 14,700,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی فاخته

خاموش 2%
11,100,000 تومان 10,878,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 504 تایی فاخته

خاموش 2%
6,100,000 تومان 5,978,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 168 تایی فاخته

خاموش 2%
5,900,000 تومان 5,782,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 126 تایی فاخته

خاموش 2%
5,400,000 تومان 5,292,000 تومان

دستگاه جوجه کشی M84 فاخته

خاموش 2%
5,000,000 تومان 4,900,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 42 تایی فاخته